ပလ၊ ပုေလာ၊ ပေလာက္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္းရိွေသာ ပရဟိတအသင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳလုပ္ေပးျခင္း

By: | Tags: | Comments: 0 | January 9th, 2017

(၆.၁.၂၀၁၇)ရက္ေန ့တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ ဒကိၡဏဒီပါေဆးရံုႀကီးမွ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး၊ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ပလျမိဳ ့တြင္ (၇၅)ဦး၊ ပုေလာျမိဳ ့တြင္(၁၃၁)ဦး၊ပေလာက္ၿမိဳ႕တြင္(၂၀)ဦး တုိ ့ကုိ ျမိဳ ့နယ္ခံ ပရဟိတအသင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Leave a Reply