အသည္းေရာဂါ(B)ပုိးႏွင့္(C)ပုိးေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္…

By: | Tags: | Comments: 0 | September 30th, 2016

အသည္းေရာဂါ(B)ပုိးႏွင့္(C)ပုိးေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့မွ ပါေမာကၡ ဦးေက်ာ္စုိးထြန္း M.B.,B.S,Med.Sc(Intmed),Dr.Med.Sc(Hepatology)

အစာအိမ္-အူလမ္းေၾကာင္း၊သည္းေျခလမ္းေၾကာင္း၊အသည္းေရာဂါ အထူးကုသမားေတာ္ၾကီး (အမွတ္၂-စစ္ေဆးရုံၾကီး)သည္

ဒကိၡဏဒီပါေဆးရုံ၌လာေရာက္ျပီး အသည္းေရာဂါ (B)ပုိးႏွင့္(C)ပုိး ေဝဒနာရွင္းမ်ား အစာအိမ္ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္

အစာအိမ္မွန္ေျပာင္း(Endoscope) ၾကည့္ရႈစမ္းသပ္စစ္ေဆးျပီး လစဥ္လတုိင္း ကုသေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း- ၀၅၉-၄၁၈၂၄ ၊ ၄၁၈၂၅ ၊ ၄၁၈၂၆ ၊ ၄၁၈၂၇

Leave a Reply