မိခင္ႏို႔ေအာင္ျမင္စြာတိုက္ေကၽြးေရး သိမွတ္ဖြယ္ရာပညာေပး (၂)

By: | Tags: | Comments: 0 | July 28th, 2014

– ေမြးၿပီး ေစာႏိုင္သမွ်ေစာစြာ နာရီ၀က္/ တစ္နာရီအတြင္း မိခင္ႏို႔ကို စတင္တိုက္ေကၽြးပါ။

– ေန႔ေရာညပါ ကေလးဆာတိုင္း မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းသာ တိုက္ေကၽြးပါ။

– မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းတိုက္ေကၽြးေသာ ကေလးသည္ မိခင္ႏို႔မွ ေရဓါတ္အလုံအေလာက္ ရရွိပါသျဖင့္ ပူအိုက္ေသာ ရာသီတြင္ပင္ ေရတိုက္ရန္ မလိုပါ။

– မိခင္ႏို႔ တစ္မ်ိဳးတည္း စို႔ေနေသာကေလး ေရလုံေလာက္မႈရွိမရွိကို တစ္ေန႔ အႀကိမ္မည္မွ် ဆီးသြားသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ တစ္ရက္ (၂၄)နာရီအတြင္း ဆီး(၆)ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ သြားက ေရႏွင့္ အစာပါလုံေလာက္ေၾကာင္း ျပဆိုပါသည္။

– ေမြးစ အနည္းငယ္သာထြက္ေသာ ႏို႔ဦးရည္သည္ ကေလး၏အာဟာရ လိုအပ္ခ်က္ ကြက္တိျဖစ္ပါသျဖင့္ မိခင္ႏို႔မထြက္ေသးဟု သုံးသပ္ကာ တျခားျဖည့္စြက္ႏို႕မ်ား တိုက္ေကၽြးျခင္းမျပဳသင့္ပါ။

မွတ္ရန္
——–
– ေမြးၿပီး (၂)ရက္ခန္႔ ၾကာလွ်င္ မိခင္ႏို႔မ်ား လိႈင္လိႈင္ထြက္လာမည္။ မိခင္ႏို႔၏ သေဘာသည္ ကေလးစို႔မွ မ်ားမ်ားထြက္သည္။

– ကေလးသည္ အျခားႏို႔မ်ား စို႔ထား၍ ဗိုက္ျပည့္ေနလွ်င္ မိခင္ႏို႔ကို အစို႔နည္းမည္။

– ႏို႔စို႔နည္းက ႏို႔ထြက္နည္းမည္။

– ကေလးႏွင့္ (၃-၄)နာရီၾကာ ခြဲခြါေနရလွ်င္ ႏို႔ထြက္မက်ဆင္းေစရန္ ကေလးစို႔သည့္အလား ႏို႔မ်ားကို လက္ျဖင့္ ညွစ္ထုတ္ပစ္ပါ။

– ႏို႔ရည္လိႈင္လိႈင္မထြက္မီ မိခင္ႏို႔စို႔သည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ သားျမတ္ႏွစ္ဖက္လုံးကို စို႔ေစပါ။

– ႏို႔ရည္လိႈင္လိႈင္ထြက္လာေသာအခါ သားျမတ္တစ္ဖက္တည္းကို ၾကာၾကာစို႔ေစပါ။ သို႔မွသာ ေရွးဦးထြက္လာေသာ ႏို႔ရည္ႀကဲ (အရည္ႏွင့္သၾကားပါ၀င္မႈမ်ားသည္) ႏွင့္ ေနာက္မွလိုက္လာေသာ ႏို႔ရည္ျပစ္ (အဆီပါ၀င္မႈမ်ားသည္) ကိုရရွိပါမည္။

-မ်ားေသာအားျဖင့္ သားျမတ္တစ္ဖက္တည္း စို႔႐ုံျဖင့္ ႏို႔၀သြားတတ္ပါသည္။

Refer က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန

Leave a Reply